Välkommen till
Libellus Bok- och Pappershandel
Startsida | Nytt! | Tips - Kalle Bäck! | Produkter / SÖK | Utförsäljning | Försäljningsvillkor | Företaget | Öppettider | Personuppgiftspolicy | Kontakta oss

Barnmaterial
Biblar
Bokhandeln
Bröllop
Församlingsarbete
Libellus Förlag
Musik
Må bra
NEDSATTA PRISER
Noteria Förlag
Utförsäljning
Övrigt
Sök fritt

Personuppgiftspolicy

Inom Libellus är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen. Här nedanför finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga.

Libellus riktlinjer för skydd av personuppgifter

Libellus respekterar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Inom vårt bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder dina personuppgifter till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal, ge dig service och support samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Information som Libellus samlar in om dig

Libellus efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att handlägga vårt gemensamma avtal, förbättra ditt besök på någon av våra webbplatser, uppfylla önskemål om information och stödja våra kundrelationer.

Libellus kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör Libellus
 • Begär prisuppgifter för produkter och/eller tjänster
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Abonnerar på ett nyhetsbrev
 • Din registrering kräver det för att uppfylla legala krav
 • Kontaktar oss via talsvar och SMS
 • Kontaktar kundservice
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor mm
 • Skickar brev och e-post.

Samtycke

Den rättsliga grunden för Libellus behandling av personuppgifter är i första hand att ett avtal sluts. Vanligast är att ett köpeavtal sluts med det kan även handla om exempelvis ett samarbetsavtal.

Önskar du ytterligare begränsningar för användning av dina personuppgifter än vad som anges i denna riktlinje skickar du in dessa begränsningar skriftligen till vårt personuppgiftsombud. 
Libellus använder bara din personliga information till vissa ändamål.
Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.

Libellus samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom vår koncern eller ägarbolag samt samarbetspartners till vår koncern.

Tillfällen när Libellus vidarebefordrar din personliga information

Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom Libellus, ombud eller underleverantörer som utför tjänster för våra bolag. I dessa fall kommer vi att reglera att informationen endast används i samband med den verksamhet som organisationerna bedriver för vår räkning och att all information behandlas enligt DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.

Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Vi kommer inte att vidarebefordra din personliga information för marknadsföring av externa organisationer utan ditt tillstånd.

Personlig information om dig (t ex namn, adress och telefonnummer) eller information om dina beställningar och de produkter du köpt kommer inte att överlämnas eller säljas till externa organisationer, för t.ex. användning i marknadsföring eller för att kontakta dig, utan ditt tillstånd.

Gallring

Libellus bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre har behövts i cirka 2 år raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, t ex för statistik eller bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, efter skriftlig begäran inom 4 veckor från mottagandet, få information om vilken typ av personlig information som vi har om dig, vilka ändamål vi använder informationen till, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är.
Efter skriftlig begäran från dig kommer vi att inom 4 veckor från mottagandet korrigera, radera och/eller stoppa vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant för ändamålet med behandlingen.

Skriftlig begäran, via brev eller e-post, i dessa frågor ställs till vårt personuppgiftsombud.


Adress:
Libellus
Helge Björns väg 2
590 32 Klockrike
info@libellus.se

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Sker det förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Tredjepartssidor

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från Libellus webbplats.


Libellus | Tororp Klockrike | 590 32 Klockrike | Tel: 013-39 13 56